Авансови вноски

АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Всяко данъчно задължено лице, облагащо положителния си финансов резултат с корпоративен данък е длъжно да проверява дали има задължение за деклариране и внасяне на авансови вноски за корпоративен данък съгласно ЗКПО.

Видът на авансовите вноски зависи от нетните приходи от продажби, реализирани от предходната година, а размерът им – от прогнозната данъчна печалба за текущата година, заявена в годишната данъчна декларация.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лева.
Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са между 300 001 лв  и  3 000 000 лева.
Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не правят авансови вноски за корпоративния данък.

Месечните и тримесечните авансови вноски се определят по следните формули:

АВ месечна = (ПДП / 12) х 10 %                       АВ тримесечна = (ПДП / 4) х 10 %
където: 
АВ месечна – месечната авансова вноска;
АВ тримесечна – тримесечната авансова вноска;
ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година;

Срокове за внасяне на авансовите вноски са следните:

Тримесечните авансови вноски се внасят, както следва:

  • за първо тримесечие – до 15 април;
  • за второ тримесечие – до 15 юли;
  • за третото тримесечие – до 15 декември;
  • за четвърто тримесечие – не се прави авансова вноска.

Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

  • за месеците януари, февруари и март – до 15 април;
  • за месеците от април до декември – до 15 число на месеца, за който се отнасят.

В срок до 15 декември на текущата година данъчно задължените лица, които имат задължение за внасяне на авансови вноски за корпоративен данък, могат да подават декларации за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, винаги когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък.