Авансови вноски за КД

АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Всяко данъчно задължено лице, облагащо положителния си финансов резултат с корпоративен данък е длъжно да проверява дали има задължение за деклариране и внасяне на авансови вноски за корпоративен данък съгласно ЗКПО.

Видът на авансовите вноски зависи от нетните приходи от продажби, реализирани от предходната година, а размерът...

Публикация на ГФО

ПУБЛИКАЦИИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Предприятията публикуват годишните си финансови отчети, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
- едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;
- дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година...