Данъчна защита

ЧЧесто променящото се законодателство изисква постоянно следене на новостите и сроковете в данъчните и правните закони засягащи бизнеса Ви. Наличието на надежден бизнес партньор, вършейки тези задължения и кореспондиращ със съответните институции би спестил ценно време, което бихте използвали за развитието на бизнеса Ви.

Екипът на САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА Ви предлага данъчна защита и представителство пред органите на данъчната администрация и други институции.

Част от нашите задължения се изразяват в:

  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
  • Подготовка на необходимите платежни нареждания за данъци;
  • Подготовка на данъчни справки, уведомления, декларации;
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред органите на Националната Приходната Агенция;
  • Представителство и защита пред НАП при ревизии и проверки;
  • Представителство и защита пред Националния статистически институт;
  • Представителство и защита пред НОИ и Инспекция по труда при ревизии и проверки;
  • Кореспонденция с органите на данъчната администрация.