Публикация на ГФО

ПУБЛИКАЦИИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Предприятията публикуват годишните си финансови отчети, приети от общото събрание на съдружниците / акционерите или от съответния орган, както следва:

1.чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

- едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;
- дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;
- всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година;

2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - в срок до 30 юни на следващата година;

Санкции

Който наруши изискванията за публикуване на актовете, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.