ТРЗ обслужване

Обработката на заплати и свързаните с тях осигурителни и данъчни задължения са важен и конфиденциален процес, изискващ задълбочено познаване на нормативните актове и изисквания.

САМУИЛОВ & СТАНИШЕВА Ви замества в задълженията, свързани с изплащането на възнаграждения и така Ви дава възможност да се съсредоточите над управлението на служителите си.

Нашият екип Ви предлага пълен набор от текущо ТРЗ обслужване, съобразено със законовите разпоредби, което включва:

  • Консултации относно формата на наемане на персонал;
  • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения длъжностни характеристики и други необходими документи, свързани с назначаване, прекратяване и промени на трудови правоотношения;
  • Регистриране в НАП уведомления за сключени и прекратени договори и други необходими според законодателството документи в законоустановеното време;
  • Изготвяне и поддържане на индивидуално досие на всеки служител;
  • Изготвяне на ведомости за заплати на служителите;
  • Изготвяне на платежни документи за дължимите осигуровки и данъци;
  • Подаване на данни за осигурените лица и внесените дължими осигуровки;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки и заверка на трудов стаж;
  • Ефективни и навременни решения при възникване на трудово-осигурителни казуси;
  • Изготвяне на периодични отчети и справки за служителите според изискванията и нуждите на управлението.